BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

www.brocernyw.cymru

Croeso i wefan Bro Cernyw

Gwefan Cyngor Cymuned Bro Cernyw ar gyfer ardal pentrefi Llangernyw, Pandy Tudur a Gwytherin.

Cyngor Cymuned Llangernyw

HYSBYSIAD O SEDD WAG

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? Mae cyfle wedi codi i gynghorydd newydd i ymuno gyda Chyngor Cymuned Llangernyw i gynrychioli ward Gwytherin.

Am fwy o wybodaeth yna croeso i chi e-bostio neu ffonio’r cadeirydd Clwyd Roberts ar 07860268489.

Os yr hoffech ymgeisio yna bydd angen danfon llythyr yn datgan eich diddordeb trwy e-bost neu postiwch y llythyr i:

Catrin Griffiths (Clerc)
Llanerch
Llangernyw
Abergele
Conwy
LL22 8RL


Dyddiad cau: Mehefin 19eg 2023

 

Cliciwch ar y posteri am fwy o wybodaeth.

 

Cronfa Cydlyniant Cymunedol

Mae Cronfa Cydlyniant Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru ar gael ar gyfer 2023/24 - cyfle i sefydliadau wneud cais am gyllid rhwng £500 a £5,000 i gefnogi cydlyniant cymunedol mewn cymunedau.

Y dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno ffurflenni cais am grant yw hanner dydd, dydd Mercher 10 Mai, 2023.

Fwy o fanylion

 

Banc Bwyd

Os wyddoch chi am unrhyw un a fyddai’n elwa o gymorth banc bwyd yna os gwelwch yn dda e-bostiwch ein Cynghorydd Sir, Austin Roberts, ac fe all drefnu hyn.

Gwelwch y postar.

 

 

Canolfan Gynnes

Pob dydd Mawrth o 10:00 - 12:00

yn Eglwys St. Digain, Llangernyw

Dewch am baned a sgwrs - croeso i bawb

 

Bore dydd Mawrth, Mawrth 21 ain daeth 10 ynghyd i’r Hwb cynnes yn Eglwys St Digain o 10am -12.00pm Rydym yn cyfarfod bob bore Mawrth i gael paned a sgwrs a rhoi y byd yn ei le. Roedd Gwenda Cooper wedi paratoi cawl cennin blasus i ni gyda bara ffres. Diolch i’r Cynghorydd Sir, Mr Austin Roberts am ddod hefyd, mae pawb yn falch o’i weld i drafod materion yn yr ardal ac mae’n braf ei weld wyneb yn wyneb. Diolch i Gwenda am drefnu hyn bob bore

 

Addurno'r Pentrefi

Mae pawb wedi bod yn brysur yn y tri pentref yn plannu blodau’r haf yn nhybiau y Cyngor Cymuned a rhai Conwy. Diolch i chi i gyd am helpu unwaith eto. Mae’n rhoi croeso i’r pentrefi i gyd.

 
 

Menter Bro Cernyw

Mae Menter Bro Cernyw wedi cymeryd drosodd y toiledau gan Gyngor Conwy.

Arwahan i'r holl ymwelwyr sy'n dod i'r pentref i weld y gwahanol atyniadau, mae llawer o grwpiau cerdded yn gwerthfawrogi bod y toiledau ar agor ac yn lan.

Os am gyfranu gwelwch ein tudalen.

Twyll Ffôn

Rhybydd gan Heddlu Dyfed-Powys (cliciwch yma i weld y ddogfen (PDF)):

Lotto Lwcus

Mae Lotto Lwcus wedi ei sefydlu i helpu sefydliadau a chlybiau lleol i godi arian.

Os ydi'ch mudiad chi eisio fanteisio ar y cynllun yma, cliciwch yma i weld fwy o fanylion.

 

Neges pwysig ynglyn â toileau'r pentref ar dudalen Menter Bro Cernyw.

Arbed Ynni

Cysylltwch a NYTH/NEST am grantiau a chyngor ar sut i gynhesu eich tai. www.nestwales.org.uk neu Rick.ward@nest.org.uk  07903 443 655

 

Cynnal y Wefan

Gwefan sydd wedi ei gosod gan Gyngor Cymuned Llangernyw ar gyfer y gymuned i gyd yw hon. Yr ydym yn gobeithio bydd y wefan yn dod yn ganolbwynt gwybodaeth ar gyfer yr ardal o gwmpas Llangernyw, Gwytherin a Phandy Tudur.

Os oes rhywbeth y basech yn hoffi ei weld ar y wefan, neu os oes gennych unrhyw awgrymiad ar sut i wella'r wefan cliciwch yma ar gyfer cysylltu ag Arfon Parry, chynhaliwr y wefan.

I gysylltu â'r cyngor gwelwch manylion y cyngor ar y dudalen hon.

Gwybodaeth Lleol

Ydych chi'n aelod o glwb neu gymdeithas yn ardal Bro Cernyw? Fasech chi'n barod i roi gwybodaeth am eich cymdeithas ar y wefan?

Mae'r cyngor yn cynnig hyfforddiant sut i roi gwybodaeth ar y wefan i rywun sy'n cynrychioli cymdeithasau neu glybiau lleol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Arfon.

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru