BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Y Cyngor

Cynnwys Tudalen

Cyngor Cymuned Llangernyw

Mae’r Cyngor Cymuned Llangernyw yn gweithredu fel rhan o rwydwaith o gynghorau bro o fewn Sir Gonwy.  Mae’r Cyngor yn aelod o Un Llais Cymru sy’n cynghori a hyfforddi aelodau ar gyfer cynrychioli a gweithio ar ran yr etholwyr yn effeithlon.  Hefyd rydym yn perthyn i Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned Conwy sy’n gyfle i drafod a datrys problemau sy’n codi rhwng y cyngor bwrdeistref sirol a’r cynghorau llai.

Mae 11 aelod ar Gyngor Cymuned Llangernyw – 6 yn cynrychioli Llangernyw, 2 yn cynrychioli Gwytherin a 3 yn cynrychioli Pandy Tudur.  Mae’r cynghorydd sirol hefyd yn mynychu cyfarfodydd y Cyngor.  Mae pob cyfarfod o’r Cyngor Cymuned yn agored i’r cyhoedd.

Fel arfer, rydym yn cyfarfod unwaith y mis yn y canolfannau canlynol – Canolfan Bro Cernyw, Canolfan Pandy Tudur a Chanolfan Cymdeithasol Gwytherin.

Mae Cyngor Cymuned Llangernyw yn gyfrifol am dair mynwent gyhoeddus – Mynwent y Garnedd, Mynwent Gyhoeddus Llangernyw a Mynwent Gyhoeddus Gwytherin.

Ceir etholiad bob pedair blynedd ar gyfer y cyngor.

Aelodau'r Cyngor

Cliciwch yma i weld yr aelodau presennol.

Datgan Cysylltiad Personol

Gwelwch tudalen Datgan Cysylltiad am fwy o fanylion.

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae groeso i'r cyhoedd ddod i cyfarfodydd y cyngor, ond tynir sylw at rhai o reolau sefydlog y cyngor.

Cysylltu a'r Cyngor

Cysylltwch a clerc y cyngor wrth glicio yma.

Cofnodion y Cyngor

Mae cofnodion y cyfarfodau cynharach y cyngor cymuned ar weld wrth glicio yma.

Dogfennau'r Cyngor

Mae holl ddogfennau eraill, yn cynnwys polisïau a dogfennau blynyddol y cyngor i weld ar dudalen Dogfennau'r Cyngor.

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru