BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

www.brocernyw.cymru

 

Croesewir cynigion ar gyfer arian o Gronfa Bro Cernyw

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais.

 

Croeso i wefan Bro Cernyw

Gwefan Cyngor Cymuned Bro Cernyw ar gyfer ardal pentrefi Llangernyw, Pandy Tudur a Gwytherin.

Gwahoddir cynnigion dyfynbrisiau am y gwaith canlynol ar ran

Cyngor Cymuned Llangernyw:


1. Ail-adeiladu pont droed fechan syml drost ffôs (tua 1.5 medr o hyd) Ebostiwch am ragor o fanylion, neu gysylltu ac Einir Williams ar 01745 860 190.

2. Gwneud asesiad diogelwch a iechyd coed ar ddwy goeden ywen hynafol o fewn mynwentydd Gwytherin a Llangernyw. Gwahoddir ceisiadau gan 'Arborists' profesiynol yn unig os gwlewch yn dda.

Dyddiad cau am ddyfynbrisiau - 19.04.2022

 

Mae pawb wedi bod yn brysur yn y tri pentref yn plannu blodau’r haf yn nhybiau y Cyngor Cymuned a rhai Conwy. Diolch i chi i gyd am helpu unwaith eto. Mae’n rhoi croeso i’r pentrefi i gyd.

 
 

Agoriad swyddogol Amgueddfa Syr Henry Jones

Dydd Sadwrn Mai 29ain am 2.00pm

Arddangosfa o luniau lleol gan Lloyd Jones, Abergwyngregyn.

Byddwn yn cael paned, cacen a raffl.

Twyll Ffôn

Rhybydd gan Heddlu Dyfed-Powys (cliciwch yma i weld y ddogfen (PDF)):

Lotto Lwcus

Mae Lotto Lwcus wedi ei sefydlu i helpu sefydliadau a chlybiau lleol i godi arian.

Os ydi'ch mudiad chi eisio fanteisio ar y cynllun yma, cliciwch yma i weld fwy o fanylion.

 

Neges pwysig ynglyn â toileau'r pentref ar dudalen Menter Bro Cernyw.

Coronavirus - Gostyngiad yn y gwasanaeth bws yn eich pentre' o dydd Llun - Gwelwch yma

Gwobr Pentrefi Conwy 2018

Llongyfarchiadau i'r Cyngor Cymuned  am  dderbyn tystysgrif, canmoliaeth uchel, a siec am £25 gan Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 2018. Fe ddaru Ann Vaughan yrru cyflwyniad am bentref Llangernyw i'r YDCW cyn i'r beirniaid ddod oddi amgylch rhyw dro ym mis Mehefin neu Orffennaf i feirniadu. Mae cymaint o Gymdeithasau a gweithgareddau yn mynd ymlaen yn y pentref ac roedd adroddiad y beirniaid yn ganmoladwy iawn. Rhaid diolch i bawb am helpu i gyflawni hyn a chadw'r pentref yn daclus.

(Cliciwch ar y lincs ym i weld y tystysgrif a'r llythyr gan Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig)

Menter Bro Cernyw

Mae Menter Bro Cernyw wedi cymeryd drosodd y toiledau gan Gyngor Conwy.

Arwahan i'r holl ymwelwyr sy'n dod i'r pentref i weld y gwahanol atyniadau, mae llawer o grwpiau cerdded yn gwerthfawrogi bod y toiledau ar agor ac yn lan.

Os am gyfranu gwelwch ein tudalen.

 

CYNGOR CYMUNED LLANGERNYW

YN EISIAU MOR FUAN A PHOSIBL:

CLERC I’R CYNGOR

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol i’r swydd

Mwy o fanylion gan:

Einir Williams

Y Bwthyn, Gwytherin,

Abergele LL22 8YE

01745 860190

GRADDFA CYFLOG: LC1 SCP 15

Arbed Ynni

Cysylltwch a NYTH/NEST am grantiau a chyngor ar sut i gynhesu eich tai. www.nestwales.org.uk neu Rick.ward@nest.org.uk  07903 443 655

 

Cynnal y Wefan

Gwefan sydd wedi ei gosod gan Gyngor Cymuned Llangernyw ar gyfer y gymuned i gyd yw hon. Yr ydym yn gobeithio bydd y wefan yn dod yn ganolbwynt gwybodaeth ar gyfer yr ardal o gwmpas Llangernyw, Gwytherin a Phandy Tudur.

Os oes rhywbeth y basech yn hoffi ei weld ar y wefan, neu os oes gennych unrhyw awgrymiad ar sut i wella'r wefan cliciwch yma ar gyfer cysylltu ag Arfon Parry, chynhaliwr y wefan.

I gysylltu â'r cyngor gwelwch manylion y cyngor ar y dudalen hon.

Gwybodaeth Lleol

Ydych chi'n aelod o glwb neu gymdeithas yn ardal Bro Cernyw? Fasech chi'n barod i roi gwybodaeth am eich cymdeithas ar y wefan?

Mae'r cyngor yn cynnig hyfforddiant sut i roi gwybodaeth ar y wefan i rywun sy'n cynrychioli cymdeithasau neu glybiau lleol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Arfon.

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru