BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

www.brocernyw.cymru

Croeso i wefan Bro Cernyw

Ffurflen Gais Cronfa Bro Cernyw 20-21 ar gael yma.

Gwefan Cyngor Cymuned Bro Cernyw ar gyfer ardal pentrefi Llangernyw, Pandy Tudur a Gwytherin.

 

 

Mae'r Cyngor Cymuned yn cefnogi plannu'r tybiau a'r bocsus o gylch y tri pentref. Mae'r tybiau wedi eu plannu gyda Chennin Pedr yn barod at y Gwanwyn gyda violas a pansies hefyd.

Diolch i bawb a fu'n helpu gyda'r gwaith yma.

Neges pwysig ynglyn â toileau'r pentref ar dudalen Menter Bro Cernyw.

Coronavirus - Gostyngiad yn y gwasanaeth bws yn eich pentre' o dydd Llun - Gwelwch yma

Gwobr Pentrefi Conwy 2018

Llongyfarchiadau i'r Cyngor Cymuned  am  dderbyn tystysgrif, canmoliaeth uchel, a siec am £25 gan Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 2018. Fe ddaru Ann Vaughan yrru cyflwyniad am bentref Llangernyw i'r YDCW cyn i'r beirniaid ddod oddi amgylch rhyw dro ym mis Mehefin neu Orffennaf i feirniadu. Mae cymaint o Gymdeithasau a gweithgareddau yn mynd ymlaen yn y pentref ac roedd adroddiad y beirniaid yn ganmoladwy iawn. Rhaid diolch i bawb am helpu i gyflawni hyn a chadw'r pentref yn daclus.

(Cliciwch ar y lincs ym i weld y tystysgrif a'r llythyr gan Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig)

Cadw'r Pentrefi'n Lan

Mae tri ohonom o Fro Cernyw yn gweithio i Menter a Busnes. Fe roddodd y cwmni ddiwrnod i'r staff wirfoddoli ar gyfer nodi Dydd Gwyl Ddewi eleni.
Fe wnaethon ni benderfynnu mynd ati i gasglu sbwriel ym mhentrefi Llangernyw a Llanfair TH.
 

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Bob Dydd Mawrth, 10.30 - 11.30

Paned a Sgwrs

Cyfle i gyfarfod am baned o de neu choffi hamddenol a sgwrs.

Menter Bro Cernyw

Mae Menter Bro Cernyw wedi cymeryd drosodd y toiledau gan Gyngor Conwy.

Arwahan i'r holl ymwelwyr sy'n dod i'r pentref i weld y gwahanol atyniadau, mae llawer o grwpiau cerdded yn gwerthfawrogi bod y toiledau ar agor ac yn lan.

Os am gyfranu gwelwch ein tudalen.

CYNGOR CYMUNED LLANGERNYW

YN EISIAU MOR FUAN A PHOSIBL:

CLERC I’R CYNGOR

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol i’r swydd

Mwy o fanylion gan:

Einir Williams

Y Bwthyn, Gwytherin,

Abergele LL22 8YE

01745 860190

GRADDFA CYFLOG: LC1 SCP 15

Mae'r Cyngor Sir yn chwilio am gontactwyr i dorri gwair priffyrdd y sir. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Arbed Ynni

Cysylltwch a NYTH/NEST am grantiau a chyngor ar sut i gynhesu eich tai. www.nestwales.org.uk neu Rick.ward@nest.org.uk  07903 443 655

Galwad am Syniadau

Mae Grwp Gweithredu Lleol (GGLl) Conwy yn galw am syniadau am "Darpariaeth a / neu mynediad i gludiant". Am fwy o wybodaeth gwelwch y postar yma.

Cynnal y Wefan

Gwefan sydd wedi ei gosod gan Gyngor Cymuned Llangernyw ar gyfer y gymuned i gyd yw hon. Yr ydym yn gobeithio bydd y wefan yn dod yn ganolbwynt gwybodaeth ar gyfer yr ardal o gwmpas Llangernyw, Gwytherin a Phandy Tudur.

Os oes rhywbeth y basech yn hoffi ei weld ar y wefan, neu os oes gennych unrhyw awgrymiad ar sut i wella'r wefan cliciwch yma ar gyfer cysylltu ag Arfon Parry, chynhaliwr y wefan.

I gysylltu â'r cyngor gwelwch manylion y cyngor ar y dudalen hon.

Dyfrio Tybiau

Gwybodaeth Lleol

Ydych chi'n aelod o glwb neu gymdeithas yn ardal Bro Cernyw? Fasech chi'n barod i roi gwybodaeth am eich cymdeithas ar y wefan?

Mae'r cyngor yn cynnig hyfforddiant sut i roi gwybodaeth ar y wefan i rywun sy'n cynrychioli cymdeithasau neu glybiau lleol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Arfon.

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru